วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 

ผู้ใดดำเนินในความสว่าง 

ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อนไว้ 

ก็ทำให้คนนั้นอยู่ในความมืดมิด 

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 5  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/2Tmb9kan2wA

 ฟ

https://youtu.be/WcfEI_86kpg

 

Change My Heart Oh God

 

 

 

 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 5  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1 พกษ 10:1-10

มก 7:14-23

 

พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือน...

ที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ

การลักขโมย การฆ่าคน มีชู้ ความโลภ ฉ้อโกง 

อิจฉา ใส่ร้าย หย่ิงยโส  สาเหตุของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

มาจากภายใน คือ จิตใจ ของมนุษย์ล้วน ๆ 

 

พระราชินีแห่งเชบา เป็นพยาน ถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาตนเองว่า..

เมื่อกษัตริย์ซาโลมอน ปกครองด้วยหัวใจที่เที่ยงธรรม

นำประชากร และคนที่อยู่รอบข้าง ให้พบความสุข

อยู่ดี กินดี  ชวนให้คนที่ผ่านไปมา

ปรารถนาที่จะเข้าหา

 

หมายเหตุ..

เกิดในที่ ที่ดี น่ะ ดีแน่

เกิดในที่ ที่แย่ ก็ดีได้

เกิดในที่ที่ดี แล้วแย่ มีถมไป

เกิดที่ไหน ก็ดีได้ ถ้าข้างใน นั้นดี

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 10:1-10 / มก 7:14-23

ในสมัยพระเยซูเจ้า พวกฟาริสีและธรรมาจารย์ ได้พยายามเสแสร้งที่จะไม่ยอมรับว่า พระเยซูเจ้าคือ พระคริสต์  พวกเขาสามารถที่จะมั่นใจว่า พระเยซูเจ้า คือ พระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา ถ้าพวกเขาจะยอมพิจารณาถึงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ พวกเขามีบทบัญญัติของโมเสส มีคำทำนายของบรรดาประกาศก การเป็นประจักษ์พยานของยอห์น บัปติสต์ และอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำ 

พระเป็นเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับพวกเขาว่า “คนเหล่านี้มาใกล้เรา พร้อมกับปาก และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปาก แต่หัวใจของพวกเขาห่างไกลจากเรา พวกเขานมัสการเราด้วยกฎระเบียบต่างๆที่มนุษย์เป็นคนสอน (อสย 29:13) พวกเขาต้องการรู้จักพระเป็นเจ้า แต่ไม่มีความพยายามที่แท้จริง ที่จะแสวงหาพระองค์ บัดนี้ ให้จำไว้ว่า พวกฟาริสีเป็นคนศรัทธามาก พวกเขาไปร่วมในพิธีกรรมในวัดทุกแห่ง พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน พวกเขาสวดภาวนา แต่ทำเป็นแค่กิจวัตรประจำ หัวใจของพวกเขาไปไม่ถึงพระเป็นเจ้า  เราอาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับพวกเขาหรือไม่?

กษัตริย์ซาโลมอนมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด แต่ยังมีโอรสของกษัตริย์ดาวิด ที่ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอน คือ พระเยซูคริสตเจ้า ส่วนพระราชินีแห่งเชบา เป็นเหมือนตัวแทนของคนที่หลงทาง และพยายามจะแสวงหาพระคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า “ ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้ จะทรงลุกชึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระองค์เสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพี่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่ มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก” (มธ 12:42) แม้พระนางจะเดินทางไกล แต่ก็ยินดีเสียสละทุกสิ่ง เพื่อแสวงหากษัตริย์ซาโลมอน พระคริสตเจ้า แต่พระนางทรงรู้ว่า การกระทำเช่นนั้นคุ้มค่าที่ต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างไป ถ้าพระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่พวกฟาริสีว่า ถ้าคนต่างศาสนา ที่ต้องเดินทางไกล เพื่อพบกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่ มีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอน ความพยายามของพระราชินีแห่งเชบา จึงยิ่งใหญ่กว่าความพยายามของพวกเขา ที่จะแสวงหาพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)