วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

 

 

จงวางใจในความรักของพระองค์

จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

จงวางใจในเวลาของพระองค์...

เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์

 

 บทอ่านประจำวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

https://youtu.be/QKUmFuH9A-s

 

https://youtu.be/DWJMc7TeAbs

 

The Prayer

https://youtu.be/SOHLYyNwJxc

 

 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

อ่าน :

1 พกษ 8:22-23, 27-30

มก 7:1-13

 

เมื่อฟาริสี และธรรมาจารย์บางคน

เอาธรรมเนียมปฎิบัติ ที่มนุษย์กำหนด เพื่อนมัสการ

ไปตัดสิน บางคน ที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง

พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องตักเตือน 

ให้พวกเขาได้เข้าใจชัดว่า

การนมัสการที่แท้ ไม่พอแค่ออกมา ทางปาก

เพราะหากปราศจากใจที่เลื่อมใส ก็ไร้ความหมาย

 

คำอธิษฐานภาวนาที่มาจากใจของกษัตริย์ซาโลมอน

เป็นเครื่องหมายยืนยันชัดเจนว่า..

พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญา และ

ความรักมั่นคงต่อผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

และทรงฟังคำภาวนาเขาเหล่านั้น

 

การระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

ชวนให้คิดถึง แบบอย่างของแบร์นาแด๊ต

ในการรักษาคำมั่นสัญญา พร้อมกับคำภาวนา

ออกแรงทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่พระ

จนเธอสามารถกลับกลายเป็นผู้สื่อสาร

นำพระพร สำหรับคนทั่วโลก

 

หมายเหตุ..

หากคิดจะเปลี่ยนแปลง

อย่าออกแรง แค่ตกแต่ง รูปลักษณ์ภายนอก

แต่จงให้มันออกมาจากภายใน..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา  แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด และวันผู้ป่วยโลก

บทอ่าน 1พกษ 8:22-23,27-30 / มก 7:1-13

แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด เป็นการประจักษ์ของพระแม่มารีย์ต่อเด็กหญิงแบร์นาแด็ต ซูบีรู อายุ 14 ปี ที่เมืองลูร์ด จังหวัดโอต-ปีเรเน แคว้นมีดี-ปีเรเน ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1858 รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง การประจักษ์ครั้งนี้ทำให้พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกถวายสมัญญาแด่พระนางมารีย์พรหมจารีว่าแม่พระแห่งลูร์ด (Our Lady of Lourdes)

เมื่อแบร์นาแด๊ตถามพระแม่ว่าพระแม่คือใคร พระแม่ได้ตอบว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล” พระแม่ได้ขอให้แบร์นาแด๊ตไปล้างหน้าที่น้ำพุที่อยู่ใกล้ๆ แต่ไม่ปรากฏว่ามีน้ำพุที่ตรงนั้น  เธอจึงได้ใช้มือขุดพื้น และได้ล้างหน้าด้วยน้ำที่ปนดิน ประชาชนได้หัวเราะเยาะเธอ แต่ปรากฎว่าได้มีน้ำพุไหลออกมา และได้รักษาคนเจ็บป่วยจำนวนมาก มีคนจำนวนมากได้อาบน้ำ และนับตั้งแต่การประจักษ์มาของพระแม่เจ้า ได้มีอัศจรรย์ที่คนหายจากโรค จำนวน 69 ครั้งด้วยกัน ตามที่พระศาสนจักรรับรอง ในปัจจุบันจะมีคนจากทุกมุมโลกเดินทางไปลูร์ดปีละหลายล้านคน เพื่อวอนขอพระแม่เจ้าแห่งลูร์ดได้รักษาพวกเขา ให้หายจากโรคทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ ส่วนแบร์นาแด๊ตได้สมัครเข้าเป็นซิสเตอร์ในอาราม และได้สิ้นชีวิตเมื่อมีอายุได้เพียง 35 ปี โดยที่ร่างกายของเธอไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด

นอกจากนี้พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ ได้กำหนดให้วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ดเป็นวันผู้ป่วยโลกในปี 1992 เพื่อเชิญชวนให้สัตบุรุษได้สวดภาวนาให้คนเจ็บป่วย และคนที่ดูแลคนเจ็บทุกคน เนื่องจากพระองค์ได้เคยป่วยเป็นโรคพาร์กินสันในปี 1991 จึงทำให้พระองค์ได้รับแรงบันดาลใจให้ตั้งวันผู้ป่วยโลกขึ้นมา สัตบุรุษทั่วโลกได้ใช้โอกาสนั้นสวดภาวนาให้คนเจ็บป่วย องค์กรความเชื่อหลายแห่งได้ช่วยบรรดคนเจ็บป่วยด้วยการให้ยา อาหาร และเป็นต้น การรักษาด้านวิญญาณ “ข้าแต่พระแม่เจ้าแห่งลูร์ด โปรดวิงวอนเพื่อให้ลูกมีสุขดีทั้งกายและวิญญาณด้วยเทอญ”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)