วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี

 

จงใช้พลังสุดความสามารถ 

เพื่อการแสวงหาพระเจ้า 

และมากกว่านั้น …

จงเป็นดวงดาวนำทาง 

ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า 

เขาได้พบพระคริสตเจ้า ...

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึง นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี 

https://youtu.be/EllJb3BGOJs

 

https://youtu.be/eLXiAVWiadM

 

 พระสัญญา

https://youtu.be/tv0XbUqKtkk

 

 

 

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึง นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี 

อ่าน :

1พกษ 8:1-7,9-13 

มก 6:53-56

 

ประชาชนจำพระเยซูเจ้าได้ ไม่ลืม 

จากความดีที่พระองค์ทำ

และด้วยความเชื่อ พวกเขานำคนเจ็บป่วยออกมา

รอเวลา เพื่อขอรับการรักษา 

ทุกคนที่ได้สัมผัสกับพระองค์

ด้วยความเชื่อ ต่างได้รับการรักษาให้หาย

 

ท่าทีสำคัญในการทำหน้าที่

ผู้รับใช้ฯ ของกษัตริย์ซาโลมอน

ที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยในตัวท่าน 

คือ การเชิญชวนผู้คนให้เข้ามามีประสบการณ์ 

เห็น และ เชื่อในพระเจ้า

มิใช่ให้ศรัทธาในตัวท่าน..

 

ด้วยการดำเนินชีวิต ฟังเสียงของพระจิตเจ้า

ได้นำท่านนักบุญสกอลัสติกา 

ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

เพ่งฌาน ภาวนา

 

หมายเหตุ....

ความเชื่อ....เพื่อให้ยืนหยัด ซื่อสัตย์ มั่นคง

เรียกร้อง การมีประสบการณ์...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 8:1-7,9-13 / มก 6:53-56

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 พระสันตะปาปาได้ประกอบพิธีมิสซา ที่วัดน้อยนักบุญมาร์ธา ในวันนั้น พระองค์ได้เทศน์เรื่องการบำบัดรักษา โดยได้เริ่มต้นว่า พระเยซูเจ้าได้ส่งบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ไปในโลก เพื่อนำการบำบัดรักษาไปมอบให้ประชาชน เหมือนอย่างพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อที่จะบำบัดรักษาบาปในตัวเรา คือ บาปกำเนิด การบำบัดรักษาเหมือนกับการสร้างสิ่งใหม่ขึ้น พระเยซูเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นคนใหม่ โดยเริ่มต้นด้วยการบำบัดรักษาราก ต่อมาก็ปล่อยให้เราเดินไปข้างหน้า โดยนำคำสั่งสอนของพระองค์ ข้อความเชื่อ ที่ช่วยในกำบำบัดรักษา

สิ่งที่ต้องการประการแรก คือ การกลับใจ ที่เป็นเหมือนก้าวแรกที่จะช่วยบำบัดรักษา ที่มีความหมายว่า มันจะช่วยเปิดหัวใจ เพื่อให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าเข้าไปได้ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเจ็บป่าย และปฏิเสธที่จะไปพบหมอ เขาก็จะไม่หายจากโรค ในฐานะเป็นคริสตชน เราอาจจะทำสิ่งดีดีมากมาย แต่ถ้าหัวใจของเราปิด มันก็เป็นเพียงซุ้มประตูเท่านั้น เพื่อที่จะประกาศให้คนกลับใจ จำเป็นจะต้องมีอำนาจของพระเยซูเจ้า ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าได้สั่งให้บรรดาอัครสาวก ไม่ให้นำอะไรติดตัวไป เพื่อการเดินทาง ให้เดินทางด้วยไม้เท้า ไม่ต้องเตรียมอาหาร ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเข็มขัด ไม่มีเงิน เพราะสิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ความยากจน

มีคนถือว่า การเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และความตาย เป็นผลของบาปของมนุษย์ เพราะบาป จึงทำให้อำนาจของปิศาจและความตาย เข้ามาในโลกนี้ เพราะพระเป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์มิให้สูญสิ้น พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ แต่ด้วยความอิจฉาของปิศาจ ความตายจึงเข้ามาในโลกนี้ ( ปชญ 2:23-24) เมื่อมีใครเจ็บป่วย คนอื่นจะคิดว่าเขาถูกลงโทษ เพราเขาได้ทำบาป หรือเพราะตกอยู่ในอำนาจของปิศาจ การบำบัดรักษาจึงไม่ได้หมายถึงการฆ่าเชื้อไวรัส ที่ทำให้เจ็บป่วย แต่หมายถึงการทำให้คนๆนั้นได้รับสุขภาพที่ดีกลับคืนมา โดยอาศัยอำนาจของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพวกอัครสาวกของพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)