วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

 

 ข้าแต่พระเจ้า .. ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่

ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติ …

ตามพระประสงค์ของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

https://youtu.be/F1q_qz0eyJM

 

https://youtu.be/pdN8uoWISI4

 

ถวายตัว (ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา)

https://youtu.be/9X464VMi9IQ

 

 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

อ่าน :

มลค 3:1-4

ฮบ 2:14-18

ลก 2:22-32

 

ผ่านทางชีวิตที่ปฎิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์

ของโยเซฟ และมารีย์ เมื่อพวกท่านยินดีที่จะ

ถวายพระกุมารในพระวิหารนั้น ชีวิตที่มอบถวายตน

ของพระกุมาร ได้นำความสุข ความชื่นชมยินดี

ในความหวัง มาสู่ผู้ที่เฝ้ารอ

 

จดหมายของนักบุญเปาโล ตอกย้ำ 

เพื่อจะเป็นผู้ถวายตนที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ

ในการติดต่อกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าจำเป็นต้อง

ดำเนินชีวิต ปฎิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์

เหมือนสามัญชน คนธรรมดาเช่นกัน โดยไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษ

 

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ย้ำเตือน

ความซื่อสัตย์มั่นคงในข้อผูกมัด คำสัญญา

ที่ผู้ปฎิญาณ ได้มอบให้กับพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

ภาวนาเป็นพิเศษ สำหรับพระสงฆ์

นักบวช และผู้ถวายตัวทุกคน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 20 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

บทอ่าน มลค 3:1-4 / ฮบ 2:14-18 / ลก 2:22-32

วันนี้เป็นวันที่พระศาสนจักรทำการระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของพระเยซูเจ้า หลังจากการประสูติของพระกุมาร พระองค์ได้ถูกนำไปพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามบทบัญญัติของโมเสส (ลนต 12:2-8) สตรีที่ให้กำเนิดบุตรชาย จะไม่สามารถเข้าพระวิหารได้เป็นเวลา 40 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดก็จะสามารถเข้าไปยังพระวิหารพร้อมกับเด็กนั้น เพื่อถวายแกะหนุ่ม หรือนกพิราบแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาอภัยบาป 

ในเวลานั้นเอง ท่านสิเมโอน ผู้ชอบธรรม ได้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านได้รับการเปิดเผยว่า ท่านจะยังไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระเมสสิยาห์ ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ โดยการดลใจจากเบื้องบน สิเมโอนได้เข้าไปยังพระวิหาร ในเวลานั้นเอง เมื่อพระชนนีพระเจ้า ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง และนักบุญโยเซฟ ได้นำพระกุมารเยซูไปยังพระวิหาร เพื่อเติมเต็มบทบัญญัติ สิเมโอนได้นำพระกุมารมาอยู่ในอ้อมแขนของตน และได้ร้องถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์” (ลก 2:29-32) ที่พระวิหาร มีประกาศกหญิงที่เป็นหม้าย ชื่ออันนา อายุ 84 ปี บุตรสาวของนางชื่อฟานูเอล นางไม่เคยออกจากพระวิหารเลย แต่รับใช้พระเจ้าพร้อมทั้งจำศีลอดอาหารทั้งวันทั้งคืน นางก็ได้ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าและกล่าวเกี่ยวกับพระกุมารให้ทุกคนที่กรุงเยรูซาเล็มฟัง 

พระเยซูเจ้าได้ปรากฏองค์ในพระวิหาร ในฐานะเป็นเมสสิยาห์ เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติด เป็นเกียรติมงคลของอิสราเอล แต่เป็นเสมือนเครื่องหมายของควาขัดแย้ง ที่ดาบที่แทงพระทัยของพระแม่มารีย์ ที่ได้รับการทำนายล่วงหน้าสำหรับพระแม่มารีย์ ที่พระองค์จะเป็นเครื่องถวายบูชาที่สมบูรณ์บนไม้กางเขน. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)