วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020 ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

 
 ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดเลย 

นอกจากพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น ..

~ น.โทมัส อาไควนัส

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส

พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/YOgMjPzdleo

 

https://youtu.be/-Cb2k8DIoWk

 

 ความรักมั่นคง

http://youtu.be/h_6ByVXp3tA

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส

พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน :

2 ซมอ 6:12ข-15,17-19

มก 3:31-35

 

ต่อหน้าพันธกิจ สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว 

ทุกคน “เท่าเทียมกัน” พระองค์ชี้ชัด

คนที่ปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ทุกคนเป็นญาติ พี่น้อง ที่มีรากเดียวกันในความเชื่อ

 

ในฐานะกษัตริย์ เมื่อดาวิด พร้อมกับ 

ประชากรที่ท่านดูแล ปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว

ดาวิด และประชากร ได้รับพระพร เปี่ยมด้วยความสุข

 

สิ่งที่ช่วยให้ นักบุญโทมัส อาไควนัส

เชื่อมั่นในความเชื่อท่ีท่านมี คือ

การมุ่งมั่นอุทิศตน ศึกษาพระวาจา

แสวงหาความรู้จากงานเขียนของบรรดาปิตาจารย์

และถ่ายทอดออกมาในงานเขียนทางเทววิทยาของท่าน

จนได้รับการขนานนามว่า “นักปราชญ์เทวดา”

 

หมายเหตุ..

ความเท่าเทียม...

เป็นรากของความยุติธรรม

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 6:12ข-15,17-19 / มก 31-35

ท่านรักใครมากที่สุด? พระเป็นเจ้าไม่ทรงตั้งใจให้เราอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว แต่ต้องอยู่พร้อมกับคนอื่น พระองค์ทรงประทานโอกาสมากมายให้เรา เพื่อจะสามารถพัฒนามิตรภาพกับครอบครัว กับเพื่อนๆ กับเพื่อนบ้าน และกับเพื่อนร่วมงาน แต่ในพระวรสารวันนี้ ดูเหมือนว่า พระเยซูเจ้าจะไม่ทรงสนพระทัยบรรดาญาติ เมื่อพวกท่านต้องการที่จะพบพระองค์ เราปฏิเสธไม่ได้ว่า พระองค์มีความรักและความเคารพต่อพระมารดาและญาติๆของพระองค์ พระองค์ยังไม่ยอมพลาดโอกาส ที่จะสอนบทเรียนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์เรื่องจิตใจ และความจริงเรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ในโอกาสนี้ เมื่อมีคนจำนวนมากมาฟังพระองค์ เรื่อง ความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า กับบรรดาผู้ที่เป็นของพระองค์

พระองค์ทรงต้องการมีความสัมพันธ์ชนิดใดกับเรา? การเป็นคริสตชนหมายถึงอะไร? แน่นอน ไม่ใช่เรื่องข้อความเชื่อ ระเบียบกฎเกณฑ์ และพระบัญญัติ สิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องความสัมพันธ์ ที่เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องความไว้วางใจ ความรัก การอุทิศตน ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความใจดี ความเมตตากรุณา ความช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การให้การสนับสนุน พละกำลัง การปกป้อง และคุณลักษณะอื่นๆอีกมากมาย ที่ได้เชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความรักต่อกัน และความเป็นหนึ่งเดียว พระองค์หได้เสนอความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่เรา คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของหัวใจ ของสติปัญญา และของจิตใจ กับพระองค์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดและที่มาของความรัก (1ยน 4:8,16)

พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่กู้เรา เพื่อให้เราพ้นจากอำนาจของบาปและความตาย ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง และได้กลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระเยซูเจ้า ดังนั้น พระองค์จึงสามารถตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว ในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า และใครก็ตาม ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า คือ เพื่อนของพระเป็นเจ้า และสมาชิกในครอบครัวของพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)