วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

 

 หนทางข้างหน้า...

แม้ว่าจะดูแสนยาวไกล

แต่จะกลัวไปใย...

ในเมื่อพระเยซูทรงร่วมทาง

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

https://youtu.be/YQvFVMNiOh4

 

https://youtu.be/0HmW59sQDyU

 

Amazing Grace

https://youtu.be/7n145-J8ejg

 

 

 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

อ่าน :

2 ซมอ 5:1-7,10

มก 3:22-30

 

เมื่อบรรดาธรรมาจารย์พูดกล่าวร้ายถึงพระเยซูเจ้า

พระองค์จึงจำเป็นต้องเตือน ให้พวกเขาคิด 

ด้วยอุปมาว่า ถ้าที่ใดมีความแตกแยก

ที่นั่น ก็ตั้งอยู่ไม่ได้

 

เมื่อดาวิดพูด และทำในนามของพระเจ้า

พระองค์ทรงโปรดให้อำนาจปกครองของท่าน

แผ่ขยายไป อย่างกว้างไกล และดาวิดกลับกลาย

เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และเป็นที่พอใจของคนรอบข้าง

 

ด้วยการตอบรับ.. ต่อเสียงร้องเรียกจากภายใน 

นำท่านนักบุญอังเยลา เมริชี ให้อุทิศตน 

อย่างเงียบสงบ พร้อมกับเพื่อนหญิงอีก 12 คน

ในการดูแล เอาใจใส่ ให้การศึกษา และอบรมคุณธรรม

ให้กับบรรดาเด็กยากจน ที่ด้อยโอกาส 

และท่าน ได้กลายเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะอูร์ซุลิน

 

หมายเหตุ..

ภาวนาเป็นพิเศษ

สำหรับคณะภคิณี อูร์ซุลิน

 

(จากบทเทศน์ของคพ. อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 5:1-7,10 / มก 3:22-30

ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ ครั้งแรก ท่านได้รับการเจิมโดยประกาศกซามูเอลลับๆ ตามการดลใจของพระเป็นเจ้า (1ซมอ 16:1-13) การเลือกสรรและการเจิมของพระเป็นเจ้ามีความสำคัญมากกว่าอีกสองครั้ง ต่อมา ท่านได้รับการเจิมจากความต้องการของประชาชน เป็นเผ่ายูดาห์ที่ดาวิดได้รับใช้ในฐานะเป็นกษัตริย์องค์น้อยเป็นเวลานาน 7 ปีครึ่ง (2ซมอ 2:1-4) ท่านรับใช้เพียงเผ่าเดียว แต่นั่น เป็นการเริ่มต้นเท่านั้น ระยะปีแรกๆ เป็นเวลาที่มีปัญหามาก เพราะว่าอีก 11 เผ่า ได้อยู่ในการปกครองของพระโอรสของกษัตริย์ซาอูล ที่ได้ทำสงครามกับดาวิด แต่ในระหว่างที่มีปัญหานั้นเอง ที่อาณาจักรของดาวิดได้เติบโตและแข็งแรงขึ้น ขณะที่อาณาจักรของกษัตริย์ซาอูลอ่อนแอลง ต่อมาโอรสอีกองค์หนึ่งของกษัตริย์ซาอูลได้ถูกฆาตกรรมโดยคนของพระองค์เอง 2 คน พวกเขาคิดว่าตัวเองสมควรได้รับรางวัลจากดาวิด แต่ดาวิดได้สั่งให้ประหารชีวิต (2 ซมอ 4:1-2) ทุกเผ่าทางอาณาจักรฝ่ายเหนือได้หันมาหาดาวิด เพื่อเปิดการเจรจา ประการที่ 1 พวกเขายอมรับว่าดาวิดเป็นพี่น้อง “พวกเราเป็นกระดูกและเลือดเนื้อของท่าน” (2 ซมอ 5:1) ประการที่ 2 พวกเขายอมรับความสำเร็จของท่าน โดยได้กล่าวว่า “แม้เมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์ของเรา แต่เป็นท่านที่เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลในสงคราม” ประการที่ 3 พวกเขายอมรับว่า เป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกสรรท่าน โดยได้กล่าวว่า “พระเป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า เป็นตัวเจ้าเองที่จะเลี้ยงดูประชากรอิสราเอล เจ้าจะปกครองอิสราเอล” (2ซมอ 5:2)

การที่ดาวิดสามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เพราะว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา” ที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ดาวิดและพวกเราทุกคน ในฐานะเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าจะไม่อยู่โดดเดี่ยว แม้ว่า เราจะเป็นคนบาปหรือขาดความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า เหมือนกับดาวิด เพราะว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” แฝงไว้ด้วยการให้อภัยบาป และยังเป็นการเตือนให้เราระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ว่า “จงระลึกว่า เราจะอยู่กับเจ้า จนถึงวันสิ้นพิภพ” (มธ 28:20).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)