วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

จิตใจของข้าเอ๋ย 

จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....

จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่า

จงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้นสุดจิตใจ

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/Aivh2Md46qE

 

https://youtu.be/NKx77RhZRLo

 

เวลานี้

https://youtu.be/_dYs-yNQkYQ

 

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสย 8:23ข-9:3

1 คร 1:10-13,17

มธ 4:12-23

 

สิ่งที่พระเยซูเจ้าให้ความสำคัญ 

และเริ่มทำ เป็นอันดับแรก

ในพันธกิจของการประกาศข่าวดีนั้น 

คือ การเรียกศิษย์ให้เช้าร่วมเป็นทีมงาน 

แล้วอบรมพวกเขา

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทาง ประกาศกอิสยาห์ ตอกย้ำ

ในงานประกาศข่าวดีนี้เอง ที่จะสามารถเพิ่มจำนวน

ประชากรของพระเจ้า นำพวกเขาให้ได้พบกันความสว่าง 

 

จดหมายของนักบุญเปาโล  ขอร้อง พร้อมให้แนวทาง..

สำหรับศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อจะเป็นผู้ประกาศข่าวดี

ที่เกิดผล จงปรองดองกัน ไม่ทะเลาะวิวาท แตกแยก

 

หมายเหตุ..

บางครั้ง การได้งานดี เงินดี 

ความสุข สงบ อาจไม่เท่า 

การได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดี

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสย 8:23-9:3 / 1คร 1:10-13,17 / มธ 4:12-23

“จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” (มธ 4:19) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่า ยอห์น บัปติสต์ได้ถูกเฮโรด อันตีปาสจับกุม พระองค์ได้เสด็จากนาซาเร็ธ (ในดินแดนเศบูลุน) และได้เสด็จไปทางภาคเหนือไปยังเมืองคาเปอร์นาอุม (ในดินแดนนัฟทาลี) นักบุญมัทธิวได้มองการเคลื่อนย้ายของพระองค์ เป็นการทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ได้สำเร็จไป “แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่”จะฉายแสงในความมืดของดินแดนนี้ (อสย 8:23-9:1) ดินแดนภาคเหนือของดินแดนคู่แฝด (เศบูลุนและนัฟทาลี) ได้ตกเป็นเมืองขึ้นระหว่างการโจมตีของกองทัพอัสซีเรีย (ก.ค.ศ 733-32) ดินแดนบริเวณนี้เต็มไปด้วยคนต่างศาสนา (2พกษ 17:24) และชาวยิวที่ศรัทธาถือว่าเป็นดินแดนของคนต่างศาสนา ซึ่งเป็นดินแดนของอาณาจักรยูดาห์ทางใต้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกพี่น้องสองคู่ ให้มาเป็นสานุศิษย์รุ่นแรกของพระองค์ คือ คู่แรกเปโตรและอันดรูว์  คู่ที่สองยากอบและยอห์น ซึ่งได้ตอบรับการเรียกทันที (มธ 4:20) แสดงให้เห็นว่า การเป็นสานุศิษย์นั้น ไม่ใช่การรับคำสั่งสอนจากครู แต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ให้มีส่วนในมิตรภาพกับพระองค์ ด้วยการเรียนรู้ตัวอย่างของพระองค์ มีส่วนในพันธกิจ และยินดีอุทิศตัวเอง แม้แต่การยอมตาย บรรดาสานุศิษย์กลุ่มแรกนี้ได้อุทิศตัว โดยยอมเสียสละบ้าน ครอบครัว และหน้าที่การงาน เพื่อติดตามพระเยซูเจ้า  และนี่คือ ก้าวแรกของการเดินทางในถนนที่ยาวและลำบาก

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในว่า “สัปดาห์ที่สามในเทศกาลธรรมดา ต้องจัดงานฉลอง เพื่อศึกษา และหว่านพระวาจาของพระเป็นเจ้า” พระองค์ได้เชิญชวนพระศาสนจักรท้องถิ่น ให้ค้นพบวิธีการ “ที่จะทำให้สัปดาห์นี้มีการสมโภชที่สง่างาม” พระองค์ได้ทรงเสนอว่า “หนังสือพระคัมภีร์จะต้องตั้งไว้ให้เด่นชัด เพื่อให้บรรดาสัตบุรุษเห็นคุณค่าของพระวาจาของพระเป็นเจ้า” ในการประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้านั้น ควรให้มีบทเทศน์ที่เน้นเกียรติอันสูงส่งของพระวาจาของพระเป็นเจ้า” พระคัมภีร์ไม่ใช่มีไว้เพื่อสิทธิพิเศษของคนเพียงไม่กี่คน แต่มีไว้ เพื่อเรียกทุกคนให้ฟังและยอมรับพระวาจานั้น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)