วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..

จะเป็นไปได้

หากมีความเชื่อ .. 

อย่างสุดใจ

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 2  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/_x_VQRPBSN4

 

https://youtu.be/ATBDykFJH58

 

The Prayer

https://youtu.be/IDsyvKJZz7g

 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 2  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสย 49:3,5-6

1 คร 1:1-3

ยน 1:29-34

 

เมื่อยอห์น ถูกส่งให้ไปทำหน้าที่ 

เพื่อทำให้พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จักนั้น

แม้นว่าท่านจะไม่รู้จักว่า ใครคือพระคริสตเจ้า

แต่การยืนยัน ความจริงในส่ิงที่ตนเห็น 

ทำให้ท่านสามารถเป็นพยาน ที่น่าเชื่อถือ

 

เมื่อพระเจ้าเลือกสรร อิสราเอล 

ให้เป็นประชากรของพระองค์ เพื่อถ่ายทอด

ข่าวสารแห่งความรัก เมตตา สู่มนุษย์

สิ่งเดียวที่พระองค์ต้องการจากพวกเขา คือ

“ความร่วมมือ”

 

เมื่อเปาโล ร่วมมือกับพระคริสตเจ้า 

ในงานประกาศข่าวดี ภาวนาสำหรับผู้คนที่พบเจอ

ท่านสามารถ ทำให้ผู้ที่มีความเชื่อได้เห็น

รู้จัก สัมผัส กับความรักของพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

เมื่อเป็นผู้รู้..คนศรัทธา..

เมื่อมีปัญญา ..คนนับถือ..

เมื่อถ่อมตัว ..คนร่วมมือ..

เมื่ออวดดื้อ..คนระอา..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสย 49:3,5-6 / 1คร 1:1-3 / ยน 1:29-34

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2014 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในบทเทศน์ ในมิสซาเช้า ที่วัดน้อยนักบุญมาร์ธาเรื่องความยิ่งใหญ่ของยอห์น บัปติสต์ว่า “บรรดาคริสตชนควรจะเลียนแบบชีวิตของนักบุญยอห์น บัปติสต์ พระองค์ได้ตรัสในบทเทศ์นว่า กระแสเรียกของยอห์น บัปติสต์มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเตรียมตัว การแยกแยะ และการสลายตัวเอง ประการที่ 1 การเตรียมตัว ยอห์น บัปติสต์ไม่ได้ทำอะไร เพื่อเกียรติยศของตัวเอง ท่านได้เตรียมทางสำหรับพระมหาไถ่ และด้วยเหตุผลนี้เอง ประชาชนจึงได้แสวงหาท่าน และติดตามท่าน และเมื่อมีคนถามท่านว่า ท่านเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่? ท่านได้ตอบว่า ท่านเป็นเพียงเสียงร้องในที่เปลี่ยว เพื่อเตรียมทางสำหรับพระมหาไถ่เท่านั้น ประการที่ 2 การแยกแยะ พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสอีกว่า กระแสเรียกที่สองของยอห์น บัปติสต์ คือ การแยกแยะ ท่านต้องยอมรับพระเมสสิยาห์ตัวจริง ที่ประทับอยู่ในท่ามกลางคนดีดี เมื่อเห็นพระองค์เสด็จมา ท่านได้พูดกับบรรดาสานุศิษย์ว่า “ นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” บรรดาสานุศิษย์จะต้องมองดูพระเยซูเจ้า ในวันต่อมา ท่านได้ชี้ให้ประชาชนเห็นว่า “จงดู นี่คือผู้รับเลือกสรรของพระเจ้า” ประการที่ 3 การสลายตัวเอง กระแสเรียกที่สามของยอห์น บัปติสต์  เป็นกระแสเรียกที่ยากที่สุด  คือ การนำพระเยซูเจ้าให้เจริญเติบโตอยู่ในใจของคนอื่น พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติตัวที่แตกต่างจากยอห์น บัปติสต์อย่างมาก ก่อนที่จะถูกตัดศีรษะท่านได้ส่งสานุศิษย์ไปหาพระเยซูเจ้า เพื่อถามว่า พระองค์ คือ ผู้ที่ได้รับเลือกสรรหรือไม่? แน่นอน ยอห์น มีทั้งความสงสัยในพระเยซูเจ้า และความตายที่ถูกตัดศีรษะ พระสันตะปาปาได้สรุปว่า คริสตชนทุกคนจะต้องเลียนแบบยอห์น บัปติสต์ ในเรื่องกระแสเรียกทั้ง 3 ประการที่กล่าวมา

ท่านต้องการมีความรู้และความรัก ในองค์พระเยซูเจ้าหรือไม่? จงวอนขอพระเป็นเจ้า โปรดประทานพระจิตเจ้าให้ท่าน และทำให้ความเชื่อ ความหวัง และความรักต่อพระเป็นเจ้าลึกซึ้งมากขึ้น  เพื่อท่านจะได้มองเห็นแผนการของพระเป็นเจ้าในชีวิตของท่าน .

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)