วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 

หนทางข้างหน้า...

แม้ว่าจะดูแสนยาวไกล

แต่จะกลัวไปใย...

ในเมื่อพระเยซูทรงร่วมทาง

ในความมืด ...

พระองค์ทรงเป็นความสว่าง

ในความล้มเหลว ...

พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/2GSga614cBg

 

https://youtu.be/zAw1HV2HHeU

 

You are My All in All

https://youtu.be/zC617kE1maU

 

 

 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1 ซมอ 9:1-4,17-19;10:1

มก 2:13-17

 

เมื่อพระเยซูเจ้าใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับ 

ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร ทรงสอนให้พวกเขา

เข้าใจถึงท่าที ที่จำเป็นของนายชุมพาบาล คือ

การออกติดตาม ผู้ที่หลงผิด ให้พวกเขาคิดกลับใจ

นำพวกเขาให้กลับไปหาพระเจ้า 

 

เมื่อซาอูล ออกติดตามแกะที่หลงทาง

ตามคำแนะนำของคีช ผู้เป็นบิดา 

พระเจ้าทรงพอใจท่าทีนี้ และเลือกซาอูล

ให้เป็นผู้นำประชากรของพระองค์

 

หมายเหตุ..

การออกติดตามค้นหา.....

เป็นโอกาสของการสำรวจ..

ตรวจดูว่า ตอนสุข..ใครสนุกกับเรา...

ใครแบ่งเบา ในวันที่เราต้องทนทุกข์

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ยก 1ซมอ 9:1-4,17-19 และ 10:1 / มก 2:13-17 

นักบุญเกรโกรีแห่งนาซีอันซุส (ค.ศ.330-390) ได้ให้ข้อคิดในบทเทศน์ของท่านในวันอาทิตย์ปัสกาว่า “เมื่อพระเยซูเจ้าได้ถูกตำหนิ เพราะพระองค์ไปคบหาสมาคมกับบรรดาคนบาป และได้รับคนเก็บภาษีคนหนึ่งให้มาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ มีคนได้ถามพระองค์ว่า: พระองค์ได้รับอะไรบ้าง ที่ทรงทำเช่นนั้น? (ลก 15:2) คำตอบ คือ เพื่อความรอดของคนบาปคนนั้น การติเตียนพระองค์ ที่ลงมาคลุกคลีกับคนบาป ก็เหมือนกับการตำหนิหมอ ที่ลงมารักษาคนป่วยที่กำลังทรมาน  เพื่อจะสามารถบำบัดรักษาคนป่วยได้”

อะไรคือแรงดึงดูดที่นำเรามาหาพระเมตตาและพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า? นักบุญมาระโกได้เขียนพระวรสารในวันนี้ว่า มีคนจำนวนมากได้มาหาพระเยซูเจ้า คนที่สังคมรังเกียจ และไม่มีใครรัก เช่น คนพิการ คนตาบอด คนโรคเรื้อน คนไร้ที่อยู่อาศัย หญิงหม้าย และเด็กกำพร้า รวมทั้งคนบาปเปิดเผย เช่น หญิงขายบริการ และคนเก็บภาษี ก็มาหาพระองค์เช่นกัน ในการเรียกเลวี หรืออีกชื่อหนึ่ง “มัทธิว” (มธ 9:9) ก็เป็นสานุศิษย์คนหนึ่งของพระองค์ แม้ทุกคนจะถือว่าเขาเป็นคนบาปก็ตาม บรรดาผู้นำศาสนาได้กล่าวหาว่าพระองค์ทำผิด ที่เป็นเพื่อนกับคนบาปและคนเก็บภาษี อย่างเลวี  เพราะพวกเขาได้แบ่งแยกคนออกเป็นสองกลุ่ม คือ คนที่ถือกฎบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัด และคนที่ไม่ถือ คนกลุ่มหลังนี้เอง ที่ถูกถือว่าเป็นพลเมืองชั้นสอง ที่พวกเขาจะไม่คบหาสมาคม ไม่ทำธุรกิจ ไม่สมรส และไม่ร่วมรับประทานอาหาร

นักบุญออกัสตินได้เคยสวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา ให้เรามาหาพระองค์ หัวใจของเราเย็นชา โปรดทำให้มันอบอุ่นขึ้น ด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์ หัวใจของเราแปดเปื้อนด้วยบาป โปรดชำระล้างด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ หัวใจของเราอ่อนแอ โปรดทำให้มันแข็งแรงขึ้น ด้วยพระจิตเจ้าแห่งความชื่นชมยินดี หัวใจของเราว่างเปล่า โปรดทำให้มันเต็มไปด้วยการประทับอยู่ของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า หัวใจของพวกลูกเป็นของพระองค์ โปรดรับให้เป็นของพระองค์เสมอ และเพื่อพระองค์แต่ผู้เดียว”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

https://youtu.be/8NYIjcqPbQQ