วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณ

จงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...

คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...

มากกว่าที่ไหนๆในโลก...พระเจ้ารักคุณ

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/el5NQ7l6T84

 

https://youtu.be/yzJ3wputjtg

 

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

http://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

 

 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020

อ่าน 

1ยน 5:5-13 

ลก 5:12-16

 

เมื่อชายโรคเรื้อน ที่ถูกสังคมรังเกียจ เข้ามาหาพระเยซูเจ้า 

ด้วยความเชื่อ เพื่อขอการรักษา พระเยซูเจ้าไม่ได้กลัว 

หรือรังเกียจ การพบปะ พูดคุยกับชายคนนี้ 

ด้วยท่าทีของความรัก และทรงช่วยเขาให้หายจากโรค

แล้วส่งเขาไป แสดงตน เป็นพยานถึงข่าวดี ด้วยชีวิต

 

จดหมายนักบุญยอห์น ..ตอกย้ำ...

มนุษย์ เป็นพยานถึง พระเจ้าได้ผ่านทาง “ความเชื่อ”

การเป็นพยานถึงพระเจ้า ด้วยความเชื่อ

เพื่อจะให้เป็นชีวิต จำเป็นต้องติดตามพระคริสตเจ้า

เรียนรู้ว่า พระองค์ทำอะไร...ทำอย่างไร

 

หมายเหตุ..

หากจะเป็นพยานชีวิต...

พูดให้น้อย...

แล้วให้การกระทำ 

เป็นผู้ส่งเสียง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 5:5-13 / ลก 5:12-16

บทอ่านจากจดหมายของนักบุญยอห์น ในระหว่างเทศกาลพระคริสตสมภพ เป็นจดหมายที่มีเนื้อหาสำหรับใช้เป็นบทเทศน์  จดหมายฉบับนี้ไม่มีคำทักทายและคำอำลา ที่เป็นเอกลักษณ์ของบทจดหมายในศตวรรษแรก และลีลาการเขียนมีลักษณะเป็นบทเทศน์ มากกว่าเป็นการโต้ตอบแบบจดหมาย และบทเทศน์นี้ใช้เป็นโอกาสเตือนใจกลุ่มคริสตชนที่มีความขัดแย้ง ผู้แต่งบทจดหมายกล่าวเนื้อหาเกี่ยวกับ การเป็นประจักษ์พยาน ความเป็นบุตร ความเชื่อ และชีวิตนิรันดร

การเป็นประจักษ์พยาน เป็นศูณย์กลางของวรสารฉบับที่สี่ เมื่อเริ่มต้นของพระวรสาร ยอห์น บัปติสต์ได้เป็นประจักษ์พยานยืนยันของพระเยซูเจ้า (ยน 1:7,8,15,32) พระเยซูเจ้าเองเป็นประจักษ์พยานถึงตัวพระองค์ และพระบิดาก็เป็นประจักษ์ถึงพระองค์ (ยน 5:31,32 และ 8:18) สานุศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นประจักษ์พยานถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ( ยน 19:35 และ ยน 21:24) และที่สุด พระวรสารเป็นประจักษ์ที่แท้จริง ที่เราเชื่อได้ (ยน 20:31)

ข้อความจากจดหมายนักบุญยอห์นในมิสซาวันนี้ ผู้แต่งต้องการที่จะเตือนให้กลุ่มคริสตชนเข้าใจ การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า มีอยู่สามประการ คือ น้ำ พระโลหิต และพระจิตเจ้า และพระจิตเจ้า คือ องค์บรรเทา ที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะนำการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ ในปัจจุบันนี้ การแบ่งแยกระหว่างผู้มีความเชื่อและคนไม่มีความเชื่อ แต่เป็นความแบ่งแยกระหว่างกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร  ในการเป็นประจักษ์พยานของพระบิดาและพระจิตเจ้า บรรดาผู้ที่ฟังคำเทศนาจะเป็นผู้ตัดสินว่า การเป็นประจักษ์พยานไหนเป็นความจริง ไม่ใช่ว่าพระบิดาหรือพระจิตเจ้าที่จะถูกตัดสิน แต่เป็นบรรดาผู้ที่ฟังเทศนาจะเป็นผู้ตัดสินว่า อะไรเป็นความจริงหรือความเท็จ...ท่านมีเวลาสวดภาวนาหรือไม่?...ท่านสามารถบังคับเวลาของท่านหรือไม่?...จงไป และแสดงตัวเองต่อหน้าพระเป็นเจ้า...ท่านยินดีที่จะเป็นประจักษ์พยานให้พระเยซูเจ้าหรือไม่?

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)