วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

 

ความรักมั่นคงของพระเจ้า

ไม่เคยสิ้นสุด พระเมตตาก็ใหม่สดเสมอ

ในทุกเวลาเช้า...สำหรับคุณทุกคน

 

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/Mc7cS8_wO20

 

https://youtu.be/zdZKY5M6uj0

 

 

เมื่อลูกได้เชื่อ

 

https://youtu.be/T1jREr72LsU

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อ่าน :

1 ยน 4:19-5:4 

ลก 4:14-22ก

 

ความรัก ต่อพระเจ้า แสดงออกโดยการปฎิบัติตามบัญญัติ

พร้อมกับ การฟัง อ่าน รำพึง พระวาจาของพระเจ้า 

แล้วกลับมามองชีวิตของตน ทำให้พระเยซูเจ้า 

สามารถทำหน้าที่ของการเทศน์สอน ประกาศข่าวดี

ด้วยชีวิต ได้อย่างน่าประทับใจ สำหรับใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟัง

 

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ....

ความรักต่อพระเจ้า เป็นการปฎิบัติตามบทบัญญัติ

บทบัญญัติที่พระเจ้าทรงสอนคือ

“รักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง”...

 

หมายเหตุ..

ความรักต่อ เพื่อนมนุษย์ ที่มองเห็น

สามารถ เป็นบทพิสูจน์ ของคำว่า 

“ฉันรักพระเจ้า” ซึ่งมองไม่เห็น

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 9 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 4:19-5:4 / ลก 4:14-22

อะไรที่นำเสรีภาพและความยินดีที่แท้จริงมาให้เรา? เราจะพบพลังของการบำบัดรักษาของความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ในกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ที่ใดที่พระเยซูเจ้าเสด็จไป ประชาชนก็รวมตัวกัน เพื่อฟังพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องพระราชัยแห่งเมืองสวรรค์ และคำสัญญาของพระเป็นเจ้า ที่จะนำเสรีภาพและการบำบัดแก่บรรดาผู้ที่ไว้วางใจในพระเป็นเจ้า  พระวาจาที่พระเมตตาของพระองค์ ได้นำความหวัง ความยินดี และความพึงพอใจแก่บรรดาผู้ที่ยินดีจะต้อนรับพระองค์

พระเยซูเจ้าได้ทรงเริ่มพันธกิจต่อสาธารณะชน ในบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ในแคว้นกาลิลี  ที่พระองค์ได้เจริญเติบโต  การประกาศเรื่องคำทำนายของประกาศกอิสยาห์เกี่ยวกับเรื่องพระเมสสิยาห์ ได้สำเร็จไปในองค์พระเยซูเจ้า และได้นำความประหลาดใจให้แก่ประชาชน ประกาศกอิสยาห์ได้เคยทำนายว่า พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า  เพื่อนำเสรีภาพมายังบรรดาผู้ที่ถูกกดขี่ด้วยบาปและความชั่วร้าย (อสย 61:1-2) พระเยซูเจ้าได้ปลุกความหวังของพวกเขา ที่มีต่อคำสัญญาของพระเป็นเจ้า พวกเขาได้รับพระวาจาของพระองค์ด้วยความพึงพอใจ และรู้สึกประหลาดใจ ที่จะเกิดขึ้นกับ “บุตรของโยเซฟ” หัวใจของพวกเขาโหยหาพระวาจาแห่งชีวิต และพวกเขาได้มองดูพระเยซูเจ้าด้วยความประหลาดใจ ท่านเอง มองหาพระเยซูเจ้าด้วยความไว้วางใจและความหวัง ในการทำให้คำสัญญาของพระเป็นเจ้าสำเร็จไปหรือไม่?

คำ “พระวรสาร”มีความหมายว่า “ข่าวดี” พระเยซูเจ้าเสด็จมา เพื่อช่วยประชาชนให้เป็นอิสระ ไม่ใช่จากความเจ็บป่วยเท่านั้น  แต่จากความทุกข์ที่ร้ายแรงที่สุด คือ การตกเป็นทาสของบาป ซาตาน และความกลัวที่จะเสียชีวิตของตน อำนาจของพระเป็นเจ้าอย่างเดียวสามารถช่วยให้เราได้รับความรอดจากความเศร้าสลด ความสิ้นหวัง  และความว่างเปล่าของชีวิต พระวรสารแห่งความรอด คือ “ข่าวดี”สำหรับทุกคน ที่ยินดีจะรับมัน. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)