วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2020 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

บางครั้ง....

ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย

เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/_UdvPYc-JvE

 

https://youtu.be/Xcbt15BpWiE

 

เวลานี้

http://youtu.be/_dYs-yNQkYQ

 

 

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อ่าน :

1ยน 3:7-10

ยน 1:35-42

 

ความชอบธรรมของยอห์น พร้อมกับ

การยอมรับความจริง ทำให้ท่านพร้อม

ที่จะสละ ละวาง บทบาท ความสำคัญของตน

เพื่อชี้นำศิษย์ ให้ได้รู้จัก และรักพระคริสตเจ้า

 

จดหมายนักบุญยอห์น แนะนำ

เพื่อไม่ให้ถูกใครชักนำ ไปทำในส่ิงที่ผิด

ก็จงดำเนินชีวิตด้วยการคิดดี ทำดี

รักเพื่อนพี่น้องของตน

 

หมายเหตุ..

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ..

ไม่เพียงแค่ชี้นำ ด้วยคำพูด

แต่เขา ทำให้ดู

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ 4 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 3:7-10/ ยน 1:35-42

พระวรสารเป็นพระวรสารของการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า มันแสดงให้เราเห็นขั้นตอนของการเป็นสานุศิษย์ที่ละขั้นๆ ขั้นตอนแรก คือ การฟัง ก่อนที่จะติดตามพระองค์ เมื่อสานุศิษย์ทั้งสองของยอห์นได้ติดตามพระองค์ทันที หลังจากที่ฟังบทเทศน์ของยอห์น หลังจากฟังแล้ว พวกเขาต้องการที่จะรับรู้อะไรมากกว่า ในการติดตามบุคคลนั้น และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทั้งสองกำลังติดตามพระองค์ พระองค์ได้ถามว่า “ท่านต้องการสิ่งใด” พวกเขาได้ตอบและได้ถามพระองค์ว่า “รับบี พระองค์ทรงพำนักอยู่ ณ ที่ใด” พระองค์ได้ทรงตอบว่า “มาดูซิ” พระวาจาของพระองค์ คือ การเชื้อเชิญให้มาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ทั้งสองได้ยินดีตอบสนองการเชื้อเชิญ และได้เห็นการพำนักของพระองค์ จึงได้ตัดสินใจค้างอยู่กับพระองค์ ประสบการณ์นี้ นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกเขา หลังจากนั้นไม่นานนัก อันดรูว์ได้พบพี่ชาย คือ เปโตร และได้เล่าข่าวที่เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่า “เราพบกับพระเมสสิยาห์แล้ว” การที่จะเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเดียวไม่เพียงพอ อันดรูว์จึงได้พาซีโมน (เปโตร) มาพบพระเยซูเจ้า การจะเป็นสานุศิษย์นั้น เรียกร้องให้มีนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า 

การดำเนินตามขั้นตอนของการเป็นสานุศิษย์นั้น มีความหมายต่อชีวิต เช่นเดียวกับต้องมีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น: มองดู / แสวงหา / และถาม / ว่า  พระเยซูเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ใด: การค้นหา และการไปมองดูว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด และที่สุดก็ตัดสินใจค้างอยู่กับพระองค์...ความรอด เป็นของที่ได้รับมาเปล่าๆ แต่การเป็นสานุศิษย์ เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต...เราติดตามใครคนใดคนหนึ่งด้วยความเชื่อ และเราปล่อยให้รอยเท้าของเราไว้ เพื่อนำทางคนอื่นด้วยความเชื่อ และนี่ คือ หลักการของการเป็นสานุศิษย์…ความหมายของการเป็นสานุศิษย์ไม่ใช้หมายถึงการทำงานเพื่อพระเป็นเจ้า แต่ที่พระเป็นเจ้า ที่ทรงทำงานผ่านทางเรา...ท่านเทศน์สอนในสิ่งที่ท่านรู้ แต่ท่านทำให้เกิดผล ในสิ่งที่ท่านเป็น...การเป็นสานุศิษย์ไม่ใช่เป็นการเลือก พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า ใครที่อยากติดตามพระองค์ จะต้องติดตามพระองค์ทันที .

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/12q33n6km8c