วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 

 

พระนามพระองค์ .. ทรงบริสุทธิ์
พระนามพระองค์ .. อยู่เหนือนามทั้งปวง
พระนามพระองค์ .. ทรงยิ่งใหญ่
พระนามพระองค์ .. คือ องค์พระเยซู


บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

https://youtu.be/Wygmc_-IYtQ

 

https://youtu.be/qaLD_Og4Aco

 

El Shaddai

https://youtu.be/clt8BoHb0JE

 

Name Of JESUS

https://youtu.be/KZii7zjj3m4

 

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

อ่าน :

1ยน 2:29-3:6

ยน 1:29-34

 

แม้ยอห์น จะไม่รู้วันและเวลา 

แต่อาศัยความหวังในความเชื่อ

ท่านสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า 

ด้วยคำกล่าวที่ว่า .. “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า

ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก

แม้อนาคต ยังไม่ปรากฎให้เห็น เด่นชัด

 

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ

ให้ตระหนักว่า คนที่มีความหวังในพระเจ้า 

ย่อมชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์

 

การระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ให้ความหวัง สำหรับผู้ที่ นมัสการพระนาม “เยซู”

พระองค์จะทรงพระผู้ไถ่ ทรงอำนาจ

สำหรับพวกเขา โดยปราศจากความหวาดกลัวใด ๆ

 

หมายเหตุ..

มองไปข้างหน้า อย่างมีความหวัง

มองไปข้างหลัง อย่างมีบทเรียน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ 3 มกราคม 20 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า 

บทอ่าน 1ยน 2:29-3:6 / ยน 1:29-34

วันนี้ เราฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นพระนาม ที่อัครทูตกาเบรียลที่ได้บอกกับพระแม่มารีย์ ให้ใช้เรียกพระบุตรของพระแม่ พระนาม “เยซู=พระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่”ที่ได้กอบกู้ประชากรของพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของบาป (มธ 1:21) ในวันนี้ นักบุญยอห์น บัปติสต์ได้พูดว่า “พระเยซูเจ้า คือ ลูกแกะของพระเป็นเจ้า ผู้ทรงไถ่กู้โลก”

ชื่อที่ใช้ตั้งให้แก่เด็กที่เกิดมามีความสำคัญมาก ตามธรรมเนียมของชาวยิว ชื่อของเด็กชายจะได้รับการเอ่ยต่อสาธารณะชน ในวันที่รับพิธีเข้าสุหนัต หนึ่งสัปดาห์หลังการเกิดมา ในกรณีของพระเยซูเจ้า และของยอห์น บัปติสต์ ชื่อยอห์นมีความหมายว่า “พระเป็นเจ้าผู้มีทัยเมตตา” ในสมัยแรก พระสงฆ์จะตั้งชื่อนักบุญให้แก่คนที่รับศีลล้างบาป เพราะมีจุดประสงค์ ที่จะนำเขามาหาพระเป็นเจ้า ผ่านทางนักบุญองค์อุปถัมภ์

บิดามารดาจะเลือกชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์อย่างพิถีพิถันให้แก่ลูกๆของตน ในวันแต่งงาน คู่สมรสจะได้รับการเตือนให้อบรมลูกๆให้เป็นคริสตชนที่ดี ตามที่พระเป็นเจ้าได้ประทานให้ และในวันที่ลูกๆได้รับศีลล้างบาป บิดามารดาจะได้รับการขอร้องให้อบรมลูกๆ “ให้ปฏิบัติความเชื่อ ให้ถือพระบัญญัติ ด้วยการแสดงความรักต่อพระเป็นเจ้า และต่อเพื่อนพี่น้อง” บิดามารดาจะต้องสอนลูกๆ ให้เจริญชีวิตตามความศรัทธาของศีลล้างบาป เราทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเป็นเจ้า เราจึงได้รับการขนานนามว่า “คริสตชน”

ชื่อ เป็นสิ่งแทนตัวตน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็มักจะเลือกตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคลให้กับลูก โดยเชื่อกันว่า การตั้งชื่อมงคล เป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิตของทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเชื่อกันว่า หากตั้งชื่อลูกให้มีความหมายที่ดีนั้น จะทำให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)