วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2020 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และนักบุญเกรโกรี แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... 

ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญบาซิล และนักบุญเกรโกรี 

แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

https://youtu.be/XjW63bctfmg

 

https://youtu.be/A-SZCmdRiRQ

 

May The Good Lord Bless And Keep You

https://youtu.be/pU1imF3OFiM

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญบาซิล และนักบุญเกรโกรี 

แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

อ่าน :

1 ยน 2:22-28

ยน 1:19-28

 

ยอห์น ทำหน้าที่เป็นพยาน จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

แม้หลายครั้ง มีโอกาส ที่จะโอ้อวดตัว ถูกชักนำให้หลงผิด

แต่ท่านคิดเสมอว่า หน้าที่ของตน คือ “ผู้เตรียมทาง” 

พร้อมกับความวางใจ ที่จะเลือก ยืนยัน “ความจริง” โดยไม่ปิดบัง

 

จดหมายของนักบุญยอห์น เตือนสติ

การตระหนักว่า ตนได้รับการเจิมจากพระเจ้า 

จะสอน และเตือนสติ ผู้รับเจิม ให้รู้จักที่จะเลือก รับ 

ในสิ่งที่เป็นความดี ความจริง ถูกต้อง 

แม้จะ ได้ยิน ได้ฟังมากมายเพียงใดก็ตาม

 

ด้วยบุคลิกที่เข้มแข็ง และอ่อนโยน ในตัวของนักบุญบาซิล   

ที่พร้อมยืนหยัดในธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิต..

ทำให้ท่านสามารถนำเยาวชน คนหนุ่มสาว

ให้มาติดตามพระคริสตเจ้า ผ่านทางกิจการงานที่ท่านทำ

นักบุญเกรโกรี่ ผู้เป็นเพื่อนสนิทของนักบุญบาซิล

แม้จะเป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถ พร้อมกับสติปัญญาที่ฉลาด 

แต่ท่านก็ไม่ขาดชีวิตของการภาวนา เพื่อนำพา “ความจริง” สู่ผู้คน

ท่านจึงสามารถเป็น “นักเทววิทยา” ที่ย่ิงใหญ่ในงานของพระศาสนจักร   

ผลงานที่สำคัญ คือ  การเป็นประธานในการประชมสังคายนา

ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ลในปี ค.ศ.381

 

หมายเหตุ..

เคยได้ยินคำกล่าวว่า 

“ความจริง”..ทำให้ท่านเป็น ไท

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 2 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภาพ

บทอ่าน 1ยน 2:22-28 / ยน 1:19-28

ยอห์น บัปติสต์ได้ปรากฏกายในทะเลทราย  และเป็นทะเลทรายที่โมเสส อาบราฮัม ยอแซฟ พระเยซูเจ้า และนักบุญเปาโล ที่ได้กลายเป็นผู้นำประชาชน เมื่อพวกฝ่ายตรงข้ามได้ถามว่า “ท่านเป็นใคร?” ยอห์นได้บอกว่าท่านไม่ได้เป็นอะไร ท่านไม่ได้เป็นพระเมสสิยาห์ หรือประกาศกเอลียาห์ ซึ่งจะมาก่อนพระเมสสิยาห์  ยอห์น คือ “เสียงที่เตรียมทางของพระเมสสิยาห์ แต่ท่านไม่ใช่พระวจนาตถ์ คือ พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า (ยน 1:14) ท่านเปรียบเหมือนตะเกียง ที่ฉายแสงให้เส้นทางไปหาพระคริสตเจ้า  แต่ท่านไม่ใช่ “เสียงที่แท้จริง” ที่จะต้องมาในโลกนี้ (ยน 8:12) ยอห์นได้ประกาศว่า ท่านไม่สมควรที่จะแก้สายรัดรองเท้าของพระเยซูเจ้า ที่เป็นหน้าที่สำคัญของคนใช้ เมื่อมีคนถามว่า ทำไมท่านจึงโปรดพิธีล้างด้วยน้ำ ท่านได้พูดว่า พิธีล้างของท่านเป็นเพียงการจัดเตรียมทาง สำหรับคน ที่อยู่ในท่ามกลางพวกท่าน แต่พวกเขาไม่ได้ยอมรับ หน้าที่ของยอห์น คือ การจัดเตรียมทางสำหรับผู้ที่จะล้างท่าน ด้วยไฟของพระจิตเจ้า     (กจ 2:1-4) ท่านได้ให้แสดงให้เห็นพระเป็นเจ้าในชีวิตของท่านอย่างไร?  ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้ระลึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์  ในทุกคนที่ลูกพบ

จากจดหมายของนักบุญยอห์น ทำให้เราทราบว่า ในสมัยของท่านนั้น พระศาสนจักรได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ปรากฏว่า มีบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูเจ้า และพูดคำเท็จ พวกเขาคือบรรดาผู้มีตำแหน่งสูงในพระศาสนจักร พวกเขาทำผิดอะไร? พวกเขาได้อธิบายว่า พระเยซูเจ้าเป็นเพียงประกาศก เป็นผู้รักชาติ เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม หรือเป็นคนทำอัศจรรย์ได้ เป็นต้น การที่พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเจ้า จะทำให้พวกเขาปฏิเสธพระบิดาเจ้า ที่ได้ทรงทำให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์เป็นทั้งพระคริสตเจ้า และพระเป็นเจ้า ตามที่นักบุญเปโตรได้เคยประกาศในวันพระจิตเสด็จลงมา เราต้องระวังบรรดาปฏิปักษ์กับพระเยซูเจ้าเหล่านี้  พวกเขาเป็นทั้งผู้สอน เป็นทั้งผู้พูดคำเท็จ และอ้างว่าพวกเขายังเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)