วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

ขอทรงโปรดมองดูลูกด้วยความรัก

ขอทรงพิทักษ์ลูกด้วยความหวงแหนยิ่ง

ขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้งถึงความจริง

โปรดช่วยให้ลูก "นิ่ง" ได้..ด้วยวางใจ

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 1 มกราคม 2020

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

https://youtu.be/762ucm70bsw

https://youtu.be/rokK-ZGIfpY

 I'll Sing a Hymn to Mary the Mother of My God

http://youtu.be/KLpIexoF-1A

 

วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

อ่าน :

กดว 6:22-27

กท 4:4-7

ลก 2:16-21

 

คนเลี้ยงแกะที่เดินทางมาจากแดนไกล 

สามารถสรรเสริญ ถวายพระพรแด่พระเจ้า 

ได้รับพรจากพระกุมาร ผ่านทางการนำของฑูตสวรรค์

 

เพื่อพระเจ้าจะทรงสามารถ ประทานพระพร

ให้กับประชากร พระองค์ทรงย้ำกับ สมณะ

หน้าที่ของพวกเขา คือ การนำผู้คน

ด้วยการเรียกขาน พระนามของพระเจ้า

 

จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

ตอกย้ำ ผ่านทางพระนางมารีย์ 

บุคคลที่ยินดี ให้จิตของพระเจ้านำ

เพื่อให้พระประสงค์ สำเร็จไป

 

หมายเหตุ..

พรปีใหม่..

“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ทรง อวยพร พิทักษ์รักษา 

สำแดงพระพักตร์แจ่มใส

โปรดปราน และประทานสันติสุขแด่ท่านเทอญ”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 1 มกราคม 20 สมโภชพระนางพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า 

บทอ่าน กดว 6:22-27/ กท 4:4-7/ ลก 2:16-21

ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้ถวายพระนามมากมาย แก่พระแม่มารีย์ พระนามที่สำคัญที่สุด ที่เป็นแหล่งของพระนามอื่น คือ พระนาม “พระชนนีพระเจ้า” และในพระนามนี้เอง ที่พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก ได้ถวายเกียรติแด่พระนามนี้ ในวันที่หนึ่งของปี และในพระนามอื่นที่เหลือ บรรดาพระสังฆราชได้ให้เกียรติแด่พระแม่ ในสังคายนาวาติกันที่ 2 โดยเรียกพระแม่ว่า เป็น“ตัวอย่าง” เป็น “รูปแบบ” เป็น “สานุศิษย์”สำหรับคริสตชนทุกคน พระแม่มารีย์ได้เป็น “ตัวอย่าง” สำหรับคริสตชนทุกคน ในเหตุการณ์ในชีวิตของพระแม่ ครั้งแรก ในการรับสารจากอัครทูตกาเบรียล ที่ได้แจ้งให้พระแม่ทราบว่า นางเอลีซาเบธ ลูกพี่ลูกน้องของพระแม่ แม้นางจะเป็นหมัน ก็ได้ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระแม่ทราบทันทีว่า การที่นางตั้งครรภ์ได้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา เพราะนางมีอายุเกินกว่าจะให้กำเนิดบุตร แม้พระแม่กำลังตั้งครรภ์ ก็ไม่ได้ลังเลใจ ที่จะใช้เวลาเดินทาง เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร ที่มีอากาศร้อนจัด เพื่อไปเยี่ยมนาง เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ครั้งที่สอง ในงานสมรสที่เมืองคานา เมื่อพระแม่สังเกตว่า เหล้าองุ่นที่ใช้ในงานเลี้ยงได้ขาดลง ที่จะทำให้เจ้าภาพต้องเสียหน้า พระแม่จึงได้บอกกับพระเยซูเจ้าว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดของพระแม่ไม่ใช่เป็นการบังคับ ไม่ใช่เป็นการขอร้อง แต่เป็นการแจ้งให้ทราบ พร้อมกับความวางใจว่า พระเยซูเจ้าจะตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และเราก็รู้ว่า พระเยซูเจ้าได้ตอบสนอง เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น แม้เวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงก็ตาม ครั้งที่สาม ในเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงขับไล่ปิศาจ ให้ออกจากสตรีที่มันสิงอยู่ และเป็นสตรีผู้นั้นที่เป็นประจักษ์พยาน และได้ตะโกนว่า “หญิงที่ให้กำเนิด และให้นมเลี้ยงท่าน ช่างเป็นสุขจริง แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “ คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า และปฏิบัติตาม ย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก (ลก 11:27-28) และแน่นอน การฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า และปฏิบัติตาม คือ หัวใจการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ คือ สานุศิษย์ตัวอย่าง สำหรับให้เราเลียนแบบ

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)