วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

 

 

ในโลกที่มืดมิด...จงส่องสว่าง

ในความอ้างว้าง...จงสำแดงมิตรภาพ

ในโลกที่ขาดความรัก...จงสำแดงความรัก

ในโลกที่ขาดความจริงใจ... จงสำแดงความจริงใจ

ในโลกที่ทุกข์โศกเศร้า... จงสำแดงความหวัง....

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

https://youtu.be/JU7uCmBvifc

 

https://youtu.be/LzYW-BryJm8

 

ความรักมั่นคง

http://youtu.be/lFrEshgvmOo

 

 

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

อ่าน :

1 ยน 1:5-2:2

มธ 2:13-18

 

ความโกรธ เป็นเหตุ 

ให้กษัตริย์เฮโรด ยอมปล่อยให้ความมืดบอด

ภายในจิตใจ มาทำลายชีวิต ด้วยการสั่ง

ฆ่าผู้บริสุทธิ์

 

จดหมายนักบุญยอห์น ทำให้เห็นว่า

พระเยซูเจ้านำความสว่าง และชีวิตเข้ามาในโลก

ซึ่งในความสว่าง มองเห็นความมืดชัดเจน

แต่ในความมืด ไม่มีความสว่าง

 

การฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

เป็นโอกาสให้คิดถึง แสงสว่างแห่งชีวิต

ที่ควรมาจากความรักแท้บริสุทธิ์

แต่หลายครั้งต้องสะดุด เพราะความมืดมิด

ของชีวิตในจิตใจ

 

หมายเหตุ..

การที่เราจะยอมรับ 

รู้ความอ่อนแอของตน ได้นั้น

ต้องการความถ่อมตน และซื่อตรง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 19 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

บทอ่าน 1ยน 1:5-2:2 / มธ 2:13-18

ปฏิทินพิธีกรรมทั้งของพระศาสนจักรตะวันออก และพระศาสนจักรตะวันตกต่างก็มีวันฉลองนี้ พระศาสนาจักรมีเหตุผลในการที่จัดวันฉลองพระคริสตสมภพ เพราะ เหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นกับทารกผู้วิมลเหล่านี้ ตามคำบอกเล่าของพระวรสาร (มธ 3:13-18) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัฏจักรของธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตสมภพเองด้วย พวกนักบุญทารกผู้วิมลเหล่านี้ได้ประกาศพระคริสตเจ้า มิใช่ด้วยคำพูดแต่ว่าด้วยชีวิตและความตายของตนเอง

การฉลองนี้เตือนเราให้ระลึกถึงว่า การเป็นมรณสักขี ซึ่งเป็นการที่มนุษย์ถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้น ก่อนอื่นหมดเป็นพระหรรษทานและเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ทรงประทานให้เปล่าๆ การสรรเสริญพระเจ้าด้วยเลือดของบรรดาทารกผู้วิมลมิใช่เป็นสิ่งที่ฟังไม่ได้ เป็นต้นสำหรับผู้ที่รู้จักมองดูด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ว่าพระชุมพาคือพระพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ได้รับชัยชนะเหนือความชั่วทั้งปวง

พระวรสารของนักบุญมัทธิวบทแรกๆ ได้เน้นถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือ ท่านได้แสดงให้เห็นว่าพระคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นโมเสสคนใหม่ พระองค์ทรงมีสิทธิ์ที่จะนำกฎหมายขึ้นมาถกเถียงได้ในบางกรณีอีกด้วย โดยนัยนี้ นักบุญมัทธิวจึงได้เลือกเอาเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตเยาว์วัยของพระเยซูเจ้าและโมเสสมาเทียบเคียงขนานกัน เช่น เวลาที่บังเกิดมาก็มีการคิดปองร้ายพวกเด็กทารกชาวฮีบรู (อพย 1:8-2:10 เทียบ มธ 2:13-18) การหนีไปประเทศอียิปต์ (อพย 3:10 เทียบ มธ 2:13-14) คำทำนายที่ว่า “เราได้เรียกลูกชายของเราจากแผ่นดินอียิปต์” (มธ 2:15; ฮชย 11:1; อพย 12:37-42) แม้นักบุญมัทธิวไม่ได้เน้นถึงเรื่องการคิดปองร้ายว่าต้องการฆ่าเด็กทารกโดยตรงก็ตาม แต่ท่านต้องการชี้แสดงให้ เห็นถึงพระภารกิจหรือกระแสเรียกของโมเสสคนใหม่ หรือของพระเยซูเจ้ามากกว่าซึ่งก็ถูกคิดปองร้ายหมายชีวิตตั้งแต่ยังเล็กอยู่เหมือนกัน  ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ ส่วนผู้ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้ร้อนเร่า แสวงหาไม่หยุดยั้ง ความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโต มั่งมีมหาศาล และความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ที่ยากจนต่ำต้อย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

https://youtu.be/0Zqm0VS3qtM