วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 ฉลองนักบุญสเทเฟน ปฐมมรณสักขี

 

 

หลายพันครั้งในประวัติศาสตร์

มีทารกเกิดมาเป็นพระราชา

แต่มีเพียงประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวเท่านั้น

มีจอมราชาเกิดมาเป็นทารก

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญสเทเฟน ปฐมมรณสักขี

https://youtu.be/GgE-uXMi5nw

 

https://youtu.be/KHlIdZOlSCw

 

Have Yourself A Merry Little Christmas

https://youtu.be/zSl07H7lzAs

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญสเทเฟน 

ปฐมมรณสักขี

อ่าน :

กจ 6:8-10; 7:54-60

มธ 10:17-22

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ 

เพื่อจะไม่ตกอยู่ในความวิตกกังวล

จงมอบความคิด จิตใจ ให้จิตของพระเจ้านำ

 

เมื่อจิตของพระเจ้า ประทับอยู่กับสเทเฟน

ท่านพูดด้วยปรีชาญาณ และทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย

ที่หลายคนไม่คาดคิด แม้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

ท่านก็ไม่คิดถือโทษ โกรธเคือง แต่ยินดี

ที่จะอภัย เพราะใจเชื่อมั่นในพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

มลพิษทางความคิด

คือ จิตที่หมกหมุ่น ครุ่นคิด 

โดยไม่รู้จักการปล่อยวาง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 19 ฉลองนักบุญสเทเฟน ปฐมมรณสักขี

บทอ่าน กจ 6:8-10,7:54-60 / มธ 10:17-22

      สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จออกเทศนาเพื่อสอนสัตบุรุษ ณ ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร เช่นเคย คราวนี้พระองค์ตรัสสอนเรื่อง นักบุญ สเทเฟน บุรุษผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าโดยทางการภาวนา แม้ว่าชีวิตและคำเทศนาของท่านต้องหยุดชะงักลง เพราะท่านถูกประหารชีวิตด้วยการถูกทุ่มด้วยก้อนหิน แต่การเป็นมรณสักขีของท่านนั้นมีคุณค่ามากเพราะทำให้คำสอนของท่านสมบูรณ์ไป และท่านจึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง   เราสามารถมองเห็นความรักของพระเจ้าได้จาก ชีวิตและภารกิจของพระเยซูเจ้าเอง  และชีวิตและภารกิจของสเทเฟนก็สะท้อนให้เห็นความรักของพระเจ้าเช่นกัน

พวกอัครสาวก ได้ช่วยกันคัดเลือกศิษย์ที่ศรัทธามั่งคง และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์จำนวน 7 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนยากจน บุรุษเหล่านี้เรียกกันว่า " สังฆานุกร " และสเทเฟนก็เป็นสังฆานุกร องค์แรก พวกสาวกได้โปรดศีลบวชแก่สังฆานุกร โดยสวดภาวนาและปกมือเหนือศีรษะพวกเขา 

สเทเฟน ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณอานิสงศ์และความกล้าหาญ ได้ทำสิ่งอัศจรรย์ท่ามกลางประชาชน แต่ชาวยิวบางคนได้กล่าวหากันว่า ท่านสบประมาทพระผู้เป็นเจ้าและมหาบุรุษโมเสส ท่านถูกนำไปขึ้นศาลพวกยิว สเทเฟนกล้าโต้แย้งด้วยปรีชาญาณ ประชาชนพากันว่า ขณะที่ท่านพูดถึงพระเยซูเจ้านั้น มีรัศมีวงกลมอยู่เหนือศีรษะ และใบหน้าของท่านคล้ายเทวดา ท่านถูกพวกที่เป็นศัตรูฉุดลากตัวออกไปนอกเมืองแล้วเอาก้อนหินขว้างจนท่านถึงแก่ชีวิต ท่านล้มลงและร้องด้วยเสียงอันดังว่า " ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดอภัยโทษแก่เขาเหล่านั้นเถิด " และเมื่อท่านร้องว่า " ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดรับดวงวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย " ท่านก็ขาดใจตาย (กจ. 6 : 8 - 7 : 60 ) ความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนอยู่ที่การเลียนแบบพระคริสตเจ้าอย่างจริงจังในชีวิตของเขา และการระลึกถึงนักบุญสเทเฟน ก็เป็นอันเดียวกันกับการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระสวามีเจ้า.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)