วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 สมโภชพระคริสตสมภพ

 

 

 

กุมารน้อยประสูติแล้ว ..

งามเพริศแพร้วไร้ราคี

เชิญประทับในชีวี ..

เพื่อข้าฯนี้พ้นบาปเอย

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019

สมโภชพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/vFO4J7ZiBK4

 

https://youtu.be/aDrSLAybDY0

 

Adeste Fideles

https://youtu.be/L27BgUJh9gw

 

O Come All Ye Faithful

https://youtu.be/Y3egGjeiWEA

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019

สมโภชพระคริสตสมภพ

อ่าน :

อสย 52:7-10 

ฮบ 1:1-6

ยน 1:1-5, 9-14 

 

ความเชื่อคริสตชน ตอกย้ำ..

ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มต้นที่พระวจนาตถ์ 

แต่น่าแปลกที่โลก ถูกสร้างโดยพระเจ้า อย่างสันติ

 ผ่านทางพระวจนาตถ์ 

แต่พระองค์ กลับยอม ถูกปฎิเสธ 

จากคนบางกลุ่ม ที่พระองค์ทรงสร้าง

 

เสียงของพระเจ้า ตรัสผ่านทางประกาศกอิสยาห์ 

ร่องรอย ของผู้นำข่าวดี “งดงาม” นั่นก็เพราะว่า

เขานำข่าวดี ด้วยการประกาศสันติภาพ

 

ในอดีต พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์

ผ่านทางประกาศก

แต่การบังเกิดของพระเยซูเจ้า 

ชัดเจนว่า บัดนี้ …

เป็นพระเจ้าเอง ที่ตรัส กับประชากรของพระองค์ โดยตรง

 

หมายเหตุ..

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 19 สมโภชพระคริสตสมภพ

บทอ่าน อสย 52:7-10/ ฮบ 1:1-6 / ยน 1:1-18

พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ในฐานะบุตรชายของช่างไม้จน ๆ คนหนึ่ง มาอาศัยอยู่ในคอกสัตว์ที่สกปรก ในดินแดนของชนชาติหนึ่งที่อ่อนแอที่สุดในโลก พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เหมือนกับคุณและผม คือ เปลือยเปล่า ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อ่อนแอ และเช่นเดียวกับเราทุกคน พระองค์ต้องรอคอยให้มนุษย์คนอื่น ๆมาดูแลพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักหิว รู้จักกระหายและรู้จักเจ็บปวด พระองค์ทรงเคยพบกับการเย้ยหยัน การปฏิเสธ พระองค์ถึงกับสิ้นพระชนม์ ด้วยวิธีการที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถพบได้ คือการถูกตรึงบนไม้กางเขน  และเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงโลกนี้ ไม่มีผู้นำของโลก  ไม่มีบุคคลสำคัญมาต้อนรับพระองค์ ผู้ที่มาต้อนรับพระองค์คือคนเลี้ยงแกะ ซึ่งมีสถานภาพทางโลกที่ต่ำต้อย พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับคนยากจน คนที่ทนทุกข์ทรมาน คนไร้อำนาจ และคนบาป 

และจงรู้ว่า เราจะอยู่กับท่าน จนถึงวันสุดท้ายของโลกนี้”...”จงอย่าเป็นกังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้ มีความกังวลของมันอยู่แล้ว ขอให้แต่ละวันมีความทุกข์ของตัวเอง”...”บางวันอาจเป็นวันที่ไม่ดี และมันก็เป็นเช่นนั้น ท่านต้องมีประสบการณ์ของความเสียใจ เพื่อจะรู้ว่า ความสุขคืออะไร และฉันขอเตือนว่า ไม่ใช่ทุกวันที่จะเป็นวันดี และมันก็เป็นเช่นนั้น”... “เราต้องการพบพระเป็นเจ้า และเราไม่สามารถพบพระองค์ได้ ในท่ามกลางเสียงอึกทึกและความวุ่นวาย พระเป็นเจ้า คือ เพื่อนของความเงียบ จงมองดูธรรมชาติซิ ต้นไม่ ดอกไม้ หญ้า ล้วนแต่เจริญงอกงามในความเงียบ จงมองดูดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ล้วนแต่หมุนตัวเองในความเงียบ เราจึงต้องการความเงียบ เพื่อจะสัมผัสจิตวิญญาณของเรา... “ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ มีแต่แสงสว่างเท่านั้น ที่จะทำได้ ความเกลียดชัง ไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ มีแต่ความรัก ที่จะทำได้”…”ข้าพเจ้าชอบสันติภาพมากกว่า แต่ถ้ามีปัญหา ขอให้มีในสมัยที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เพื่อว่าบรรดาลูกหลานของข้าพเจ้า จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสันติภาพ....“สุขสันต์วันพระคริสตสมภพแด่ทุกท่าน...”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)