วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด

ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่

แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู

นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

https://youtu.be/zkYKWF767d4

 

Gloria in Excelsis Deo

http://youtu.be/PrLoWt2tfqg

 

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อ่าน :

2 ซมอ 7:1-5,8-12,14ก,16

ลก 1 :67-79

 

เมื่อคำสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริง

เห็นได้ ในชีวิตของเศคาริยาห์ 

สิ่งแรกที่ท่านทำ คือ “สรรเสริญ” พระเจ้า

ด้วยบทเพลง ในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา

 

เสียงของพระเจ้า ผ่านทางประกาศกนาธัน 

ชวนให้ระลึกถึงคำสัญญาของพระองค์ที่ทรงมีต่อดาวิด

บุคคลที่พระเจ้าเลือกสรรนั้น พระองค์ทรงอยู่กับเขา

พร้อมกับพระพร ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ..

“อดทน” พรสองคำ 

ที่ทำให้ ทุกสิ่งง่ายขึ้น

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน 2ซมอ 7;1-5,8-12,14ก,16  / ลก1:67-79

การประกาศพระวรสารทำให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีและความหวังหรือไม่? เมื่อพระเป็นเจ้าเสด็จมา เพื่อกอบกู้เรา พระองค์ทรงทำให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นแหล่งของความยินดีและความหวัง ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ นักบุญยอห์น บัปติสต์ได้เกิดมาไม่นาน ก่อนที่พระแม่มารีย์จะประสูติพระบุตรของพระแม่ คือ พระเยซูคริสตเจ้า เมื่อยอห์นเข้าพิธีสุหนัต หลังจากเกิดมาได้แปดวัน ตามพิธีกรรมของชาวยิว บิดาของท่าน คือ เศคาริยาห์ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า และด้วยความชื่นชมยินดี ท่านได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า จึงได้พูดคำของประกาศกออกมา พร้อมกับเพลงขอพระพร สำหรับงานไถ่กู้ ที่พระเป็นเจ้าจะทำให้สำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า ท่านได้มองเห็นพระสัญญาของพระเป็นเจ้า ที่มีต่อกษัตริย์ดาวิดและราชวงศ์ของพระองค์ที่จะสำเร็จไป และคงอยู่ตลอดไป ผ่านทางพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา     (2ซมอ 7:16) กษัตริย์พระองค์นี้ จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงสำหรับประชากรของพระองค์ เรามักจะคิดถึงสันติภาพ ที่ไม่มีปัญหาใดๆ แต่สันติภาพที่พระเมสสิยาห์จะนำมานั้น จะขจัดบาป และนำเอามิตรภาพของพระเป็นเจ้าที่ขาดสะบั้นลง กลับคืนมา

พระจิตเจ้าได้ให้เศคาริยาห์มองเห็นภาพของบุตรชายของท่าน ในฐานะเป็นประกาศก และผู้นำทาง ซึ่งจะจัดเตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ ชาวยิวที่มีความศรัทธา จะรอคอยวัน เมื่อพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา บัดนี้ เศคาริยาห์รู้ล่วงหน้า โดยไม่สงสัยว่า วันนั้นอยู่ใกล้แล้ว เช่นเดียวกับกรณีของเศคาริยาห์ พระจิตเจ้าต้องการที่จะประทานภาพ ความยินดี และความไว้วางใจในพระเมตตา การปกปักรักษา ความเอาใจใส่ ที่พระองค์จะประทานให้แก่เรา ผ่านทางพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ เราเองได้รับกระแสเรียก เช่นเดียวกันกับยอห์น ให้เตรียมทาง ที่จะนำเราไปหาพระเยซูคริสตเจ้า ชีวิตคือการเดินทาง เราสามารถเดินไปข้างหน้า ไปหาพระเป็นเจ้า หรือเดินทางออกจากพระองค์  พระเป็นเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราทุกวัน ด้วยพระวาจาที่ทรงชีวิต และพระจิตเจ้า ใครที่มีความกระหายหาพระเป็นเจ้า จะไม่ผิดหวัง. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)