การภาวนาคืออะไร-การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์ ในชีวิตประจำวัน CHRISTIAN MEDITATION – YOUR DAILY PRACTICE

การภาวนาคืออะไร

คำจำกัดความดั้งเดิมของการภาวนาคือ “การยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า” จิต (mind) และ ใจ (heart) คืออะไร “จิต” หมายถึงสิ่งที่ใช้คิด ใช้ตั้งคำถาม วางแผน กังวลและสร้างจินตนาการต่างๆ ส่วน “ใจ” หมายถึงสิ่งที่ใช้รับรู้ และแสดงความรักและห่วงใย จิตเป็นส่วนของการรับรู้ ส่วนใจเป็นส่วนของความรัก จิตสำนึกต้องช่วยให้รับรู้ถึงความปรารถนาของใจ เพราะว่าความรักคือความรู้ที่ครบครัน

อย่างไรก็ตามการฝึกภาวนามักจะกำหนดอยู่ที่จิต เราได้รับการอบรมเหมือนเด็กๆ ให้สวดภาวนาวอนขอพระเจ้าในสิ่งที่เราหรือผู้อื่นปรารถนา แต่นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความเร้นลับของการภาวนา

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของการภาวนาอยู่ที่ใจในขณะที่เราภาวนา เราไม่จำเป็นต้องคิดถึงพระเจ้าหรือพูดกับพระองค์หรือวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราเพียงแต่อยู่กับพระองค์ซึ่งทรงประทับอยู่ในตัวเราในองค์พระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงประทานให้กับเรา พระจิตเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก ทรงเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่พระเยซูเจ้าทรางเป่าลมปราณไปสู่หัวใจของมนุษย์ การฝึกจิตภาวนา คือการภาวนาด้วยหัวใจที่รวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกที่เป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าในพระจิตเจ้า

"เราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเรา” (รม 8:26)

การภาวนาด้วยจิต-การภาวนาด้วยคำพูดหรือการใช้ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้า-เราสามารถสร้างกฎซึ่งมีหลายวิธีแต่การภาวนาด้วยใจนั้นไม่มีวิธีการ ไม่มีกฎระเบียบ “พระจิตเจ้าสถิตอยู่ที่ใด เสรีภาพอยู่ที่นั่น” (2คร 3:17)

นับตั้งแต่การประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สองในต้นทศวรรษ 1960 องค์พระจิตเจ้าในพระศาสนจักรยุคสมัยใหม่ได้ทรงนำเราให้รื้อฟื้นมิติอื่นของการภาวนา ในเอกสารของสภาสังคายนาเรื่องพระศาสนจักรและเรื่องพิธีกรรมได้เน้นถึงความจำเป็นของการพัฒนา “การภาวนาแบบพิศเพ่ง” ในชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชนในยุคปัจจุบัน คริสตชนทุกคนไม่ว่าจะมีกระแสเรียกในรูปแบบบใดได้รับการเรียกให้ไปสู่การสัมผัสองค์พนะเยซูเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

นี่หมายความว่าเราต้องมุ่งไปให้เหนือระดับการภาวนาด้วยจิต (mind) – พูดคุยกับพระเจ้า  คิดเกี่ยวกับพระองค์วอนขอสิ่งต่างๆ จากพระองค์ เราต้องไปสู่ส่วนลึกที่ซึ่งพระจิตของพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงภาวนาในใจของเราในความสงบเงียบของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าในพระจิตเจ้า

การภาวนาแบบพิศเพ่ง มิใช่เอกสิทธิ์ของนักพรตชายหญิงหรือบรรดาผู้เข้าถึงฌาน (special mystical types) แต่ทุกคนถูกเรียกว่าให้ไปสู่มิติของการภาวนานี้ มิใช่เป็นประสบการณ์พิเศษหรือการปรับเปลี่ยนสภาวะจิตสำนึกใดๆ เป็นสิ่งที่นักบุญโทมัส อไควนัสเรียกว่า “ความดื่มด่ำในความจริงธรรมดาๆ” วิลเลี่ยม เบลค ยังได้พูดถึงความจำเป็นที่ต้อง "ชำระล้างสายตา” เพื่อว่าเราจะได้สามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เป็นคือความไร้ขอบเขต

นี่คือจิตสำนึกของการพิศเพิ่งในชีวิตประจำวัน การฝึกจิตภาวนานำเราไปสู่มิติของการพิศเพ่งนี้และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมอันล้ำลึกของการภาวนาในชีวิตของผู้แสวงหาความสมบูรณ์ของการเป็น (being)

ให้คิดว่าการภาวนาเปรียบเสมือนล้อเกวียน ล้อนั้นได้หมุนชีวิตของเรามุ่งไปสู่พระเจ้า การภาวนาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่ภาวนา เรามีชีวิตเพียงครึ่งเดียวและความเชื่อของเราได้รับการพัฒนาเพียงครึ่งเดียว

ซี่ของวงล้อเปรียบเสมือนการภาวนาในรูปแบบต่างๆ เราภาวนาในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามความรู้สึกของเรา เราแต่ละคนชอบการภาวนาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พิธีบูชาขอบพระคุณ ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ การภาวนาด้วยจิต การวอนขอ การภาวนาเพื่อมวลชน การภาวนาพระจิตเจ้า (Charismatic Prayer) กิจศรัทธา สวดสายประคำ ฯลฯ